Национална програма „От връстници за връстници“

Програма за универсална превенция, насочена към ученици от 8 до 11 клас

Основни дейности и цели

Кратко описание на национална програма „От връстници за връстници“

Националната програма е разработена от екип към Национален център по обществено здраве и анализи и е одобрена от Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката за пилотно прилагане в няколко градове в България, като един от тях е град Габрово. Програмата се реализира в ПГТ „Пенчо Семов“.

Дългосрочна цел на програмата:

 • предотвратяване употребата на ПАВ и утвърждаване на здравословен начин на живот.

 Краткосрочни цели на програмата:

 • постигане на промяна на нагласите по отношение на собственото здраве и утвърждаване на здравословен начин на живот;
 • подпомагане процеса на израстване, формиране на идентичност и намиране на смисъл;
 • подкрепа на подрастващите в процеса на взимане на решения и отстояване на натиска на групата;
 • трениране на социални умения и умения за насочване на експериментиращи и/или употребяващи връстници;
 • насочване към алтернативи на употребата.

Първи етап:

 • Провеждане на дискусионно-информационни срещи с ученици от гимназиален курс на училища на територията на съответната община;
 • Сформиране на доброволчески клубове;

Втори етап:

 • Обучение от специалистите на ПИЦ на доброволците и на училищния специалист, изпълняващ частта от програмата, която се реализира в училище;

Трети етап:

 • Провеждане на пет последователни срещи за ученици от обучените доброволци и училищния специалист, реализиращ програмата в училище;
 • Провеждане на ежегодни тематични родителски срещи;
 • Провеждане на специализирани обучения по превенция на рисковото поведение на педагогическите специалисти от област Габрово.

Допълнителни дейности:

 • Провеждане на минимум едно креативно събитие с ученици от доброволческия клуб;
 • Разпространяване на информационни материали в училище;
 • Провеждане на минимум една информационно-дискусионна среща за родители от специалистите на ПИЦ;
 • Провеждане на минимум една информационно-дискусионна среща за учители на ученици от гимназиален курс от специалистите на ПИЦ.

Пилотно въвеждане

Национални програми за превенция употребата на психоактивни вещества стартират пилотно в две училища в Габрово

Работа с педагогически специалисти

Срещи с педагогически специалисти от Габровска област по прилагане на Националните превантивни програми сред ученици

Работа с ученици

Продължават дейностите по национална програма „От връстници за връстници“ в ПГТ „Пенчо Семов“, гр. Габрово

Работа с родители

Родители и специалисти – в разговор за рисковото поведение сред младежите