ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

НИЕ МОЖЕМ

Съветът по наркотични вещества реализира на местно ниво националната политика в областта на превенцията, лечението, рехабилитацията и ресоциализацията на зависимите, регламентирани в Националната стратегия за борба с наркотиците.

ОбСНВ разработва, осигурява и координира изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества. Извършва методическа подкрепа за развитие на превенцията на употребата на наркотични вещества в останалите общини от габровска административна област.

Превантивно – информационен център /ПИЦ/ отговаря за събиране, съхраняване и анализиране на информация от различни институции и организации, работещи по проблема „зависимости“, която е необходима за изготвянето, изпълнението и координирането на общински програми за превенция, лечение и рехабилитация на зависими поведения и насърчаване на здравословен начин на живот.

Главни насоки в работата на ПИЦ – Габрово са превантивно-информационна, обучителна и консултативна – разработване и осъществяване на превантивни дейности и програми сред различни целеви групи; предлагане на алтернативни форми за осмисляне на свободното време на младите хора; обучения на мултидисциплинарни екипи за превенция употребата на психоактивни вещества; разработване, издаване и разпространение на превантивни и здравно-образователни материали; провеждане на информационни кампании; консултиране на млади хора и родители по въпроси, свързани с наркотиците и зависимостите.

ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Една от задачите на ОбСНВ и ПИЦ – Габрово е осигуряването на адекватна информация относно ситуацията с употребата на наркотични вещества на територията на община Габрово, с оглед по-прецизното планиране и осъществяване на превантивни дейности. Ежегодно ОбСНВ подготвя и представя в Националния съвет по наркотични вещества към Министерство на здравеопазването и Националния център по обществено здраве и анализи Годишен доклад относно ситуацията, свързана с наркотиците в община Габрово. Структурата на този доклад е заимствана от проекта „Мулти – сити мрежа“, Група „Помпиду“ към Съвета на Европа и служи за изготвяне на Годишен доклад към Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании.

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ

Ограничаване на разпространението, употребата и злоупотребата с наркотични вещества сред младите хора, чрез:

 • Повишаване на информираността по проблемите на наркоманиите;
 • Развиване на личностни и социални умения и компетенции;
 • Формиране на нагласи за здравословен начин на живот;
 • Повишаване на гражданската активност;
 • Стимулиране на творческия им потенциал;
 • Реализиране на алтернативни дейности и конструктивно организиране на свободното им време;
 • Засилване на протективните фактори, откриване и подпомагане на резервите и потенциала на семейната и училищна среда.

ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ

ОбСНВ и ПИЦ са ангажирани с изграждане на мултидисциплинарни екипи за превенция употребата на психоактивни вещества.

 • Провеждане на обучения за превенция употребата и злоупотребата с наркотични вещества сред подрастващите на педагози, медицински специалисти, представители на МКБППМН, ДПС, ОД на МВР, социални работници, психолози и др.
 • Оказване на методическа подкрепа на екипите, ангажирани с превантивни дейности в област Габрово.

Консултативната дейност е с няколко основни направления:

 • Провеждане на обучения за превенция употребата;
 • Консултиране за видовете наркотични вещества: въздействие, признаци за употреба, последици от употребата;
 • Информиране относно възможности за лечение и рехабилитация на зависимости в страната и в чужбина;
 • Съдействие за постъпване в терапевтични общности;
 • Консултиране на родители и близки на хора с проблемна употреба на наркотици;
 • Оценка тежестта на злоупотреба и мотивационно интервюиране;
 • Насочване към доставчици на социални услуги за деца и семейства за дългосрочно консултиране.