Позитивна превенция

Защо позитивна превенция?

Съвременни стандарти на добрата превенция

Подходът и философията на дейностите за позитивно въздействие подкрепят превенцията на  злоупотребата с вещества, включително алкохол, тютюн, марихуана, метамфетамини, опиати, стимуланти, стероиди, халюциногени, инхаланти и лекарства, отпускани с рецепта, както и рисковите поведения, които водят до пристрастяване като гейминг, хазарт, хранителни разстройства и др. Подходът на положителната превенция помага на младите хора да осъзнаят негативните последици от употребата на вещества, което води до отлагане на началната употреба с цел експериментиране и намаляване на вероятните негативни последствия от злоупотреба или зависимост.

Концепцията на позитивната превенция се фокусира освен върху разкриване и засилване на позитивните ресурси на младежите, но и върху откриване и подпомагане на резервите и потенциала на близкото семейно и училищно обкръжение. Позитивното действие учи младежите на основната философия за стойността на живота, здравословните алтернативи на употребата, положителните действия за справяне с негативни емоции и рискови ситуации. Вместо тактики за сплашване, краткосрочни стратегии или подходи базирани само на информация, позитивна превенция учи младежите как и защо могат да бъдат отговорни към своето здраве и да живеят без наркотици.

Философията на позитивното действие е израз на стремежа „житото да задуши бурените“, а не обратното. Доброто чувство, което всички искаме за себе си (положителна Аз-концепция), се развива само чрез извършване на положителни действия. Тази философия подпомага израстването на младите личности чрез усвояване на практически опит и умения за справяне с рисковото поведение, включително слаба мотивация за учене, проблемно общуване с родители и връстници, агресия, рисково сексуално поведение, употреба на психоактивни вещества и др.

ПРЕВАНТИВНИ ПРОГРАМИ

ПРЕВАНТИВНИ КАМПАНИИ

ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА ПРЕВЕНЦИЯТА

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

(НЕ ТОЛКОВА) НОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА

Анна Швед,

Списание Арка

В последното време в Полша официално се препоръчва новата концепция за позитивна профилактика, произхождаща от позитивната психология, която се концентрира върху откриване и подпомагане на ресурсите на личността и открояването на позитивните житейски умения у децата и младежите, както и откриване и подпомагане на потенциала на близкото семейно и училищно обкръжение. Приема се предпоставка, че ефективната защита от заплаха изисква придобиването на позитивни умения и знания, което е неделима част от профилактичните дейности…

Фондация „Стефан Батори“ финансира серия от специализирани обучения на български специалисти от ПИЦ за усвояване на основните принципи на позитивната превенция.