Превантивни програми

Защо превенцията трябва да е позитивна?

Представи си възможностите!

Ограничаване на рисковите и засилването на защитните фактори на младите хора по отношение употребата на наркотични вещества е основна цел на позитивния подход в реализираните от нас превантивни програми. Позитивните алтернативи на употребата са в основата на всяка ефективна дейност, насочена не само към предотвратяване на употребата, но също така и към забавяне на започването ѝ и намаляване на вредните последствия за живота на личността и общността.

Национални превантивни програми

„ОТ ВРЪСТНИЦИ ЗА ВРЪСТНИЦИ“

Национална програма за универсална превенция на употребата на наркотици, насочена към ученици от 8 до 11 клас

ПРОЧЕТИ ТУК

„КОДОВО ИМЕ: ЖИВОТ“

Национална програма за универсална превенция на употребата на наркотици, насочена към ученици от 5 до 7 клас

ПРОЧЕТИ ТУК

Превантивни програми на ОбСНВ и ПИЦ-Габрово

„Приеми ме на село“ – програмата на ПИЦ – Габрово отличена с европейската наградата за превенция на наркотиците за 2018 г. на групата „Помпиду“ на Съвета на Европа за сътрудничество в борбата срещу злоупотребата и незаконния трафик на наркотици.

ПРОЧЕТИ ТУК

Превантивни програми одобрени за осъществяване, съгласно Наредба № 6 от 11 април 2014 г. на Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката.

Лидерска програма

Мотивирани млади хора помагат на други млади хора в усвояването на знания, развиването на умения и формирането на нагласи за здравословни решения и поведенчески избори, чрез организирани или неформални дейности.

Прочети още

Заедно извън час

Профилактика на рисковото поведение и промотиране на здравословния начин на живот и развиване на личностни и социални умения в извънучилищна среда, чрез алтернативни забавления и спорт на открито, осигуряване на възможности за доброволчество, активност и креативност.

Прочети още

Спри! Дрога на пътя!

Развиване на личната социална и гражданска отговорност сред учениците, като подход за преодоляване на рисковите фактори от злоупотреба с наркотични вещества и шофирането под въздействие на психоактивни вещества.

Прочети още

Активни родители

Програмата е насочена към родителите и ще работи за повишаване на тяхната ангажираност и активно участие в процеса на превенция на употребата на психоактивни вещества и други видове рисково поведение на младежите.

Прочети още

Здравейко

Програмата е насочена към най-малките ученици – от първи до четвърти клас. Чрез игри и забавни интерактивни упражнения, както и с помощта на доброволците от Младежкия съвет по наркотични вещества, децата получават информация и развиват умения, ценности и нагласи за здравословен начин на живот.

Прочети още

ОРБИТА

За разработването на програмата е използван моделът за съвременна профилактика на рисковото поведение сред младежите на Полското дружество за противодействие срещу наркоманиите, основаващ се на принципите на „позитивната профилактика“.

Прочети още

Добри практики от дейността на ОбСНВ и ПИЦ – Габрово

Информираният избор

Програмата е насочена към ученици от 1 до 12 клас, чрез осигуряване на достъпна за участниците информация за видовете наркотични вещества, тяхното въздействие и последиците от употребата им. Реализира се изцяло чрез интерактивни уроци в рамките на час на класа.

Прочети още

Мрежата

През 2013 година ОбСНВ – Габрово разработи превантивна програма „Мрежата“, одобрена от Министерство на здравеопазването, която е насочена към изграждане и обучение на екипи от младежи –доброволци, работещи по превенция на зависимостите в училищна и извънучилищна среда. В продължение на 7 години, ежегодно се провеждат съвместни тренинги за повишаване знанията и компетенциите на членовете на Младежките съвети по наркотични вещества от различни градове в страната.

Прочети още

ГМО – граждански мобилен отряд

Проект „Гореща точка ГМО – Граждански Мобилен Отряд“ получи награда за проект привлякъл най-много доброволци на официална церемония по повод Международния ден на доброволчеството – 5 декември 2016 година

Прочети още