Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно – информационен център към Община Габрово

Административна структура и основни дейности

Общински съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) към Община Габрово

Изпълнява националната и местна политика в областта на злоупотребата с психоактивни вещества. Основна задача на ОбСНВ е осъществяване на координация, ефективно взаимодействие и сътрудничество между институциите, НПО, младежки сдружения и медии в усилията им за ограничаване на разпространението и употребата на наркотични вещества. Съветът по наркотични вещества разработва, осигурява и координира изпълнението на общинските и национални програми за борба срещу злоупотребата с наркотици.

Десет институцииобединява съставът на ОбСНВ

В Общинския съвет по наркотични вещества влизат представители на:

  • Община Габрово
  • Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
  • Областна дирекция на МВР – Габрово
  • Регионална здравна инспекция – Габрово
  • Окръжен съд – Габрово
  • Окръжна прокуратура – Габрово
  • Митническо бюро – Габрово
  • Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура
  • Регионално управление на образованието
  • Дирекция „Социално подпомагане“

Превантивно – информационен център към Община Габрово /ПИЦ/

За изпълнението на превантивните програми пряко отговарят специалистите от Превантивно – информационния център /ПИЦ/ към Общински съвет по наркотични вещества.

Дейността на ОбСНВ и ПИЦ към Община Габрово е регламентирана в Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсори и Правилник за организацията и дейността на националния съвет по наркотични вещества. Финансирането на дейността на ОбСНВ и ПИЦ е със средства от републиканския бюджет.

ОбСНВ и ПИЦ – Габровореализират дейности на областно ниво