НОРМАТИВНА УРЕДБА

Закон за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП)

Този закон урежда:
1. Организацията, правомощията и задачите на
държавните органи, осъществяващи контрол върху производството, преработването, търговията,
употребата, съхраняването, вноса, износа, транзита, пренасянето, превозването и отчетността на
наркотични вещества, както и върху пускането на пазара, вноса и износа на прекурсори;

Закон за здравето

Този закон урежда обществените отношения, свързани с опазване здравето на гражданите.

Опазването на здравето на гражданите като състояние на пълно физическо,
психическо и социално благополучие е национален приоритет…

Национална стратегия за борба с
наркотиците

Систематизира визията, принципите, стратегическите цели и дейностите, чиято реализация ще доведе до определяне политиката на държавата в областта с борбата с наркотиците. Планирана е като хоризонтална инициатива на 14 министерства и агенции, с водеща роля на Министерството на здравеопазването.

Наредба за реда за класифициране на растенията и
веществата като наркотични)

С наредбата се определят условията и редът за включването и заличаването
на растения и вещества като наркотични, както и за прехвърлянето им в съответните
списъци.

Наредба № 6 от 11 април 2014 г.

С наредбата се определят Тази наредба урежда условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества.

Превенцията на употребата на наркотични вещества е активен процес за повишаване на информираността, за създаване на условия и подпомагане изграждането на индивидуални и групови познания и умения, които утвърждават здравословния начин на живот и здравето у човека.

Наредба № 8 ОТ 7 септември 2011 г.

С тази наредба се уреждат условията и редът за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на
употреба на наркотични вещества.

Наредба № 7 от 2011 г.

С тази наредба се определят условията и редът за осъществяване на програми за намаляване
на вредите от употребата на наркотични вещества.

План за действие за изпълнение на националната стратегия за борба с наркотиците 2020 – 2024 г.

Планът за действие е разработен в изпълнение на Националната стратегия
за борба с наркотиците. Той е основен организационно-управленски инструмент за реализация на стратегията и представлява неразделна част
от нея.

Правилник за дейността на Национален съвет по наркотични вещества

С правилника се уреждат организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества към Министерския съвет, наричан по-нататък „съвета“.

Съветът е орган за провеждане на националната политика срещу злоупотребата с наркотични вещества, както и за борба с наркотрафика.

План за сътрудничество и координация между институциите в реализиране на дейности по превенция употребата и разпространението на наркотични вещества сред учениците в област Габрово

2020 – 2024 г.

Планът има за цел да изгради функционираща и добре координирана междуинституционална мрежа на местно ниво, която да обедини усилията си за ограничаване на проблемите, свързани с употребата и злоупотребата с наркотични вещества сред учениците в област Габрово.

Общинска програма за борба с наркотиците и План за изпълнение към нея

2021 – 2024 г.

Програмата за борба с наркотиците на Община Габрово и Планът за нейното изпълнение имат основна стратегическа цел, насочена към намаляване на предлагането,
разпространението, търсенето и употребата на наркотични вещества, чрез ефективно
сътрудничество между институциите и гражданското общество.