Мрежата

През 2013 година ОбСНВ – Габрово разработи превантивна програма „Мрежата“, одобрена от Министерство на здравеопазването, която е насочена към изграждане и обучение на екипи от младежи –доброволци, работещи по превенция на зависимостите в училищна и извънучилищна среда. В продължение на 7 години, ежегодно се провеждат съвместни тренинги за повишаване знанията и компетенциите на членовете на Младежките съвети по наркотични вещества от различни градове в страната. Същевременно младите хора имат възможността да обменят идеи и добри практики от своята дейност.
Обученията в рамките на програма „Мрежата“, са един от механизмите за мотивиране на учениците да се включват активно в доброволческа дейност и да подкрепят дейността на ОбСНВ и ПИЦ към Община Габрово.

Основна цел на програмата:. Превенция употребата и злоупотребата с психоактивни вещества, чрез придобиване на знания и развиване на умения на младите хора за работа на терен и обмен на добри практики за реализиране в мрежа на публична превантивна кампания сред общността.

Специфични цели: