Активни родители

Прогарама „Активни родители“ е разработена от Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационния център към Община Габрово и одобрена за осъществяване, съгласно Наредба № 6 от 11 април 2014 г. на Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката. Програмата е насочена към родителите и ще работи за повишаване на тяхната ангажираност и активно участие в процеса на превенция на употребата на психоактивни вещества и други видове рисково поведение, повишаване на знанията им за застъпничеството като форма за въздействие, за ролята на родителя в процеса на изграждане на идентичност при юношите и влиянието, което оказва семейната среда върху формирането на личността и поведението на младия човек, повишаване на знанията на родителите за различните видове психоактивни вещества, развиване на умения за ранно разпознаване на рисковото поведение и знания за симптомите, подсказващи евентуална употреба на ПАВ и др.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

 Ограничаване на употребата на психоактивни вещества от подрастващи и младежи и намаляване на щетите от вече възникнала употреба чрез активно включване на родителите в превантивни дейности.

ПОДЦЕЛИ

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Крайна целева група на програма „Активни родители“ са родителите и към тях са насочени заложените дейности.

Косвена целева група – деца и младежи.

МЯСТО И СРОК НА РЕАЛИЗАЦИЯ

            Дейностите на сформирания „Родителски клуб“ се осъществняват на територията на община Габрово (и околностите й). Различните дейности – обучения, семинари и тренинги се осъществяват в зала на ОбСНВ и ПИЦ – Габрово, а при изявено желание и възможност някои от дейностите могат да се провеждат и изнесено, в това число, и тези с родители от другите градове. Превантивна програма „Активни родители“ се реализира на областно ниво.

ДЕЙНОСТИ, В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМА  „АКТИВНИ РОДИТЕЛИ”

За постигане на целите и изпълнение на задачите, които са поставени в програма „Активни родители“, са предвидени следните дейности:

За да се отговори на нуждите, отчетени по-горе, част от които са запълване на липсата на знание за дейността на ОбСНВ и ПИЦ към Община Габрово и декларираното родителско мнение за необходимост от засилване на дейностите по превенция в училищата, в програмата се залага провеждане на информационно – дискусионни срещи с родители във всички училища на територията на област Габрово.

Крайната цел е да се направи оценка на мотивацията за включване на кандидата, установяване на конкретни нужди, а също и оценка на възможностите за участие в бъдещите дейности на клуба.

Родителите са важен компонент на превантивните стратегии. Членовете на родителския клуб могат да окажат влияние върху различни компоненти на средата с превантивна цел, както и да инициират и да се включват в дейности, целящи намаляване на щетите от вече възникнала употреба. При промяна в готовността на родителите и стратегията става успешна.

В рамките на програмата са предвидени различни дейности с Родителския клуб като през целия период и родителите, и служителите от ПИЦ имат свободата да обсъждат заедно нови предложения за дейности, свързани с целите на програмата.

Такъв тип група се сформира в рамките на програмата при идентифицирана нужда и изявено желание. Тя е за родители, чиито деца имат проблемна употреба на ПАВ. Обединяващ фактор за членовете е общият проблем или трудности, които се отразяват негативно на качеството им на живот. Групата за взаимопомощ представлява защитено пространство за подкрепа и споделяне на опит, мнения, чувства, въпроси и перспективи.

При изявена нужда и желание от страна на родителите се сформира група, с която в рамките на програмата  да се проведат 12 срещи – обучителни, социално-психологически тренинги, в период от 6 месеца. Продължителността на отделните тренинги е 120 минути. С цел по-голяма ефективност, броят на участниците е ограничен до 8 човека. При работа с групата ще се използва резилианс подход, имащ за цел да подкрепи родителите в ролята им на родители, чрез развиване на умения им за общуване, доверие и приемане на детето, и използване на собствените им ресурси. Освен това, заложените занятия са съобразени с принципите на позитивната превенция и концепцията на Томас Гордън за ефективно общуване.

Такъв тип група се сформира в рамките на програмата при идентифицирана нужда и изявено желание. Тя е за родители, чиито деца имат проблемна употреба на ПАВ. Обединяващ фактор за членовете е общият проблем или трудности, които се отразяват негативно на качеството им на живот. Групата за взаимопомощ представлява защитено пространство за подкрепа и споделяне на опит, мнения, чувства, въпроси и перспективи.

При изявена нужда и желание от страна на родителите се сформира група, с която в рамките на програмата да се проведат 12 срещи – обучителни, социално-психологически тренинги, в период от 6 месеца. Продължителността на отделните тренинги е 120 минути. С цел по-голяма ефективност, броят на участниците е ограничен до 8 човека. При работа с групата ще се използва резилианс подход, имащ за цел да подкрепи родителите в ролята им на родители, чрез развиване на умения им за общуване, доверие и приемане на детето и използване на собствените им ресурси. Освен това, заложените занятия са съобразени с принципите на позитивната превенция и концепцията на Томас Гордън за ефективно общуване.

Застъпническите дейности се осъществяват чрез работата на родителския клуб с подкрепата на МСНВ и ПИЦ. Те определят целите и стъпките за изпълнението им. Тяхна задача е да се идентифицират участниците, вземащи решения и целите, върху които да се повлияе. Определят ясни послания за застъпничество, избират стратегии за влияние и определят график. Ефективността изисква изработване на план за действие – работа с медиите, набиране на средства, партньорства. Извършва се мониторинг и оценка на въздействието на застъпничеството. Екипът на програмата предлага варианти за дейности по застъпничество на родителския клуб и с училище, местен бизнес, клубове и школи за деца и медии.