Информираният избор

ОбСНВ и ПИЦ разработиха превантивна програма „Информираният избор“, насочена към ученици и реализираща се чрез:

 • собствен опит и преживяване на участниците /интерактивни методи и подходи/;
 • активно участие на децата и младежите;
 • стимулиране на творческия потенциал на подрастващите;
 • откриване и поощряване на положителните качества на децата и младежите;
 • насочване на търсенията на собствените ценности на младия човек;

Основна цел:

 • Превенция на рисковото поведение, в частност – употребата на психоактивни вещества сред деца и младежи.

Специфични цели:

 • Осигуряване на достъпна за участниците информация за видовете наркотични вещества, тяхното въздействие и последиците от употребата им;
 • Изследване и анализиране на причините за употреба на наркотични вещества от младите хора;
 • Търсене на здравословни алтернативи на рисковото поведение на подрастващите;
 • Развиване на личностни и социални умения за живот:
 • Умения за общуване и междуличностни отношения –изграждане на емпатия, подаване и получаване на обратна връзка, вербална и невербална комуникация, утвърждаване, преговори и справяне с конфликти; асертивност, работа в екип;
 • Умения за изграждане на самопознание – идентифициране на силните и слабите страни на личността, позитивно мислене, създаване на имидж и представа за себе си, саморефлексия
 • Умения за изясняване на ценностните избори – разбиране на различни социални норми и вярвания, връзка между ценности, нагласи и поведение, толерантност, утвърждаване на права и отговорности
 • Умения за вземане на решения и решаване на проблеми – развиване на критично и творческо мислене, целеполагане, събиране и оценка на информация, откриване на алтернативи, оценка на риска
 • Умения за справяне и овладяване на стреса – самоконтрол, справяне с тревожността, справяне с трудни ситуации, искане на помощ и подкрепа
 • Формиране на нагласи за здравословен и активен начин на живот у младите хора;
 • Утвърждаване на ценности, като чувство за отговорност за собственото здраве, за бъдещето и за възможността, която всеки от младежите има да променя и определя това бъдеще.
 • Повишаване на знанията на учителите относно видове наркотични вещества, ефекти и рисковете от употребата им;
 • Развиване на умения у учителите за ранно разпознаване на различни видове рисково поведение;
 • Повишаване на информираността на учители и родители по отношение на проблеми, свързани с рисковите поведения на подрастващите;
 • Засилване ролята на семейството в превенция на рисковото поведение сред младите хора и повишаване на родителския капацитет.

Целева група: ученици 1-12 клас

Начин на провеждане на програмата: Провеждане на тренинги за превенция на рисковото поведение и промоция на здравословен начин на живот са в рамките на час на класа в различни дни и часове, в зависимост от учебния график на училището в което сме поканени да провеждаме тренинг. В рамките на един учебен час, специалисти от ОбСНВ/ПИЦ разговарят с учениците на различни теми, предварително избрани от техните класни ръководители. Програмата е разделена на три модула според възрастта на учениците: 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас. Програмата се реализира в рамките на учебната година.

Списък на актуалните теми за специализирани уроци и заявка за включване в програмата за учебната 2022/2023 година: