Стартира въвеждането на национална програма за превенция на зависимости в ПТГ „Д-р Никола Василиади“

С обучение на доброволчески екип стартира въвеждането на Национална програма за универсална превенция на употребата на психоактивни вещества „От връстници за връстници“ в ПТГ „Д-р Никола Василиади“.

В групата на доброволците се включиха ученици от 8, 9 и 10 клас. Тренингът бе воден от представители на Превантивно-информационен център по зависимости към Община Габрово и имаше за цел да запознае учениците с целите на Националната програма и дейностите, включени в нея. Главна роля в изпълнение на тези дейности има доброволческият екип, който, след провеждане на серия от обучения, следва да изнесе уроци по заложените теми пред ученици от 8 клас. Активна подкрепа на доброволците при реализиране на Националната програма ще оказват и педагогическия съветник и психолога в гимназията.

Доброволците от Професионалната техническа гимназия бяха изключително активни и проявиха желание за последващи срещи и обучения, свързани с превенция на рисковото поведение сред младите хора.

Национална програма за универсална превенция на употребата на психоактивни вещества “От връстници за връстници” е одобрена за прилагане от Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката и се изпълнява в съответствие с Националната стратегия за борба с наркотиците 2020-2024 г. Дейностите по програмата са насочени към три целеви групи – ученици от 8 до 11 клас, техните родители и педагогическите специалисти. Основна цел на превантивната програма е предотвратяване употребата на психоактивни вещества и утвърждаване на здравословен начин на живот сред подрастващите.

През учебната 2019/2020 година Превантивно-информационният център към Община Габрово стартира пилотното й въвеждане в ПГТ „Пенчо Семов“, а от учебната 2023/2024 г. програмата се въвежда във всички училища с гимназиална степен на обучение в Габрово.