Срещи с педагогически специалисти от Габровска област по прилагане на Националните превантивни програми сред ученици

Над 30 педагогически специалисти от всички училища в Габровска област участваха в поредица информационно-мотивационни срещи по Националните програми за превенция на употребата на психоактивни вещества сред ученици от 5-7 – „Кодово име Живот“, и от 8-11 клас – „От връстници за връстници“.

Организатор на срещите е Превантивно-информационен център по зависимости към Община Габрово, който тази година реализира пилотно първия модул занятия в две габровски училища – ОУ „Неофит Рилски“ и ПГТ „Пенчо Семов“.

На срещата бяха представени основните задачи, цели и насоки за работа по Националните програми, сред които предотвратяване на употребата на психоактивни вещества, постигане на промяна на нагласите по отношение на собственото здраве и утвърждаване на здравословен начин на живот, засилване на защитните и намаляване на рисковите фактори, свързани с употребата на психоактивни вещества и др.

Програмите са разработени на базата на позитивната превенция, като използват предимно интерактивни методи и подходи, и са насочени към развиване на личностни и социални умения, обогатяване на инструментариума, който децата използват в процеса на израстване, развитие и постигане на своите цели, и формиране на нагласи за живот, свободен от зависимости.

В програмите за превенция, освен обучения на ученици, са предвидени и занятия с родители и учители, което е предпоставка за тяхната ефективност и дава възможност за обхващане на всички заинтересовани страни в процеса на предотвратяване на рисковото поведение при деца и младежи.

Участниците в срещата – психолози, педагогически съветници и преподаватели, споделиха своя досегашен опит в превантивната работа и обмениха виждания и идеи за начините, чрез които програмите биха могли да се реализират успешно.

Предстои всяко училище да сформира екипи от педагогически специалисти, които до края на годината ще преминат обучение по теми като „Ефективни методи в превенцията“, „Специфика на юношеската възраст. Рисково и асертивно поведение, свързано с употребата на психоактивни вещества, признаци и ефекти от тяхната употреба“, „Зависимостта като болест и етапи на нейното развитие“, „Ролята на семейството като основен протективен фактор“ и т.н.