Започна реализирането на превантивна програма „Информираният избор“

Екипът на Превантивно-информационен център по зависимости-Габрово започна реализирането на дейностите, заложени в програма за превенция употребата на психоактивни вещества сред деца и младежи „Информираният избор“.

Програмата се осъществява в две възрастови групи – 5-7 и 8-12 клас, в пет габровски училища – ОУ „Ран Босилек“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Иван Вазов“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ПТГ „Д-р Никола Василиади“.

Съобразно спецификите на конкретната възрастова група и чрез използване на интерактивни методи и подходи специалистите от ПИЦ-Габрово предоставят достъпна за участниците информация за въздействието и последиците от употребата на психоактивни вещества, насочват вниманието на подрастващите към търсене на здравословни алтернативи на рисковото поведение и подпомагат развиването у децата и младежите на умения за вземане на решения, за изясняване на ценностните избори, за самопознание и за изграждане на пълноценни междуличностни отношения.

Темите, които предизвикват най-голям интерес у учениците от прогимназиалния етап, са свързани с рисковата употреба на изделия за пушене, различни от тютюневите (електронни цигари, наргиле и вейп) и на енергийни напитки и райски газ, с опасностите в интернет и гейминг-зависимостта, а у гимназистите – темите за видовете зависимости и рисковите фактори по пътя на зависимостта, за груповия натиск като фактор за рисково поведение, и др.

Програма „Информираният избор“ има за цел формиране на нагласи за здравословен и активен начин на живот у младите хора, и утвърждаване на ценности като чувство за отговорност за собственото здраве, за бъдещето и за възможността, която има всеки млад човек да променя и определя своя житейски път.

btrhdr