Резултати от онлайн проучване на нагласите на родители към проблема с употребата на психоактивни вещества от деца и младежи`2021 г.

В началото на 2021 година Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център проведоха онлайн допитване до всички родители на територията на Област Габрово, които пожелаха да участват.

В проучването се включиха общо 523 човека от цялата област. Най-много родители, попълнили анкетата са от град Габрово – 81%. От останалите градове участниците в проучването са: Севлиево – 13%, Трявна – 4,6% и Дряново – 1,4%. 6 човека не са посочили своето местоживеене.
Анкетираните родители отбелязват, че употребата на наркотични вещества е най-същественият проблем за младите хора. На второ и трето място са посочили насилието в училищата и употребата на алкохол.

Данните сочат, че родителите оценяват редовната употреба на марихуана като най-опасна – 93% са на мнение, че това носи голям риск за подрастващите. Приблизително толкова висок процент оценяват по същия начин и честата консумация на алкохол от ученици (91,2%). 76,9% определят тютюнопушенето като високорискова практика. Енергийните напитки и наргилето се определят като по-слабо рискови в сравнение с останалите изброени психоактивни вещества.
С пълния анализ на резултатите от проучването може да се запознаете тук.