Стартира работа ученически клуб за превенция на рисковото поведение в СУ „Отец Паисий“

Клуб за превенция на рисковото поведение и формиране на нагласи за здравословен начин на живот бе сформиран в СУ „Отец Паисий“. Участниците в клуба са ученици от 5 клас, които се обучават от представители на Превантивно-информационния център към Община Габрово. Името, което учениците дадоха на своя клуб,  е „Мечтатели“.

Основна цел на програмата, която се реализира в клуба, е развиване на емоционалната интелигентност, личностните и социални умения, креативността  и творческите заложби на младите хора. Използвайки иновативни методи за превенция и интерактивни подходи за работа,  учениците ще развиват потенциала на личността си, ще формират умения за свободно себеизразяване и справяне в различни рискови ситуации.

Доказано е, че именно чрез дейности за стимулиране на творческия потенциал на подрастващите, чрез развиване на лидерски качества, умения за работа в екип, повишаване на самооценката и увереността, те могат да бъдат защитени от опасностите, свързани с различни рискови поведения – агресия, насилие, употреба на цигари, алкохол и наркотични вещества, формиране на поведенчески зависимости към компютърни игри, хазарт и други.

С помощта на участниците в клуб „Мечтатели“ екипът на Превантивно-информационния център предстои да осъществи училищни инициативи и кампании за превенция на рисковото поведение и насърчаване на учениците за активно включване в здравословни алтернативи в свободното време.