Шестокласниците от ОУ „Неофит Рилски“ успешно преминаха обучение по превантивна програма „Кодово име: Живот“

Успешно завърши вторият етап от национална превантивна програма „Кодово име: Живот“ за учениците от 6 клас на ОУ „Неофит Рилски“-Габрово. Програмата цели изграждане на социални и лични умения, формиране на нагласа за здравословен начин на живот и повишаване на информираността относно последиците от рисковото поведение. В рамките на пет учебни часа, чрез интерактивни методи на обучение, децата преминаха обучение по важните за тях и тяхното развитие теми, свързани с алтернативите на рисковото поведение, начините за конструктивно справяне с гнева, коментираха ползите от умението да вземат решение и да отстояват личните си позиции, както и да поставят ясни и реалистични цели, чието постигане би довело до усещане за удовлетворение и пълноценност. Програмата е с тригодишен период на реализиране и за шестокласниците ще продължи през следващата учебна година, когато предстоят още интересни и полезни дискусии по теми, свързани с личните нагласи и умението за самооценка, за влиянието на групата върху поведението на отделната личност и др.Националната превантивна програма „Кодово име: Живот“е разработена от екип към Национален център по обществено здраве и анализи и е одобрена от Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката. В Габрово тя се реализира пилотно в ОУ „Неофит Рилски“.