ПАРТНЬОРИ

Най-новата терапевтична общност в страната работи в тясно сътрудничество с

Община Габрово в помощ на зависимите за лечение, рехабилитация и ресоциализация.

ФОНДАЦИЯ
„ОБЩНОСТ В ПОМОЩ НА ЗАВИСИМИТЕ“

Фондация „Общност в помощ на зависимите“ е регистрирана през септември 2020 г. като естествен резултат от натрупания личен и професионален опит на нейните учредители. Благодарение на дългия си опит в сферата на зависимостите – участие в разкриването и дейността на Терапевтични общности в страната, тренинги за терапевтична работа със зависими и практически обучения в Терапевтична общност „Кетеа“, Гърция, екипът на Фондацията има за своя мисия да помaгa за ограничаване на проблемите, свързани с употребата и злоупотребата с наркотични вещества, да оказва помощ и подкрепа на зависимите и техните семейства, да променя нагласите на обществото към тях и да провежда застъпнически кампании в защита правата на една от най – уязвимите групи в обществото и най-вече – правото им на достъпна психосоциална терапия и ресоциализация.

С цел предоставяне на ефективни, качествени и достъпни услуги в сферата на терапията на зависимости, през месец януари 2021 г. Община Габрово сключи Споразумение за сътрудничество с Фондация „Общност в помощ на зависимите“ за съвместно реализиране на дейности, заложени в Националната стратегия за борба с наркотиците 2020 – 2024 г.

В изпълнение на  Споразумение за сътрудничество, през м. февруари 2021 год. Фондация „Общност в помощ на зависимите“ откри Консултативен център, разработи и започна изпълнението на Програма за психосоциална подкрепа на зависими и техните семейства „Преоткрий се“.  Програмата е съгласувана с екипа на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център към Община Габрово и е получила одобрение за осъществяване от Община Габрово.

През м. април 2021 г. Фондация „Общност в помощ на зависимите“ разкри Терапевтичен център „Св. Илия“, в който се предоставя високопрагова програма за лечение на зависимост от алкохол, наркотични вещества, хазарт, хранителни разстройства. Програмата е резидентна, дългосрочна и прилага световнопризнат и доказан психосоциален терапевтичен модел за рехабилитация и ресоциализация на зависими.

От м. ноември 2021 г. към Фондацията функционира и Дневен център за лицата, преминали успешно първия етап на лечение в ТЦ „Св. Илия“. В Дневния център продължава терапевтична работа с потребителите, насочена към ресоциализация, превенция на рецидив, социална подкрепа.

Наред с консултативната и терапевтична дейност, една от мисиите на Фондацията е да работи за промяна на стигмата и нагласите към зависимите чрез активното им включване в живота на общността.

Видео за дейността на ТЦ „Свети Илия“ на setitv.com – ТВ продукция „От Габрово със Светлана Кацарска“