ЧЕТИРИ ПРОГРАМИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА СА ОДОБРЕНИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ

Четири програми за универсална превенция на употребата на наркотични вещества, разработени от Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационния център към Община Габрово, са одобрени за осъществяване, съгласно Наредба № 6 от 11 април 2014 г. на Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката. Одобрените програми са „Активни родители“, „Спри! Дрога на пътя“, „Лидерска програма“ и „Заедно извън час“.

Основна цел на програма „Активни родители“ е ограничаване на употребата на психоактивни вещества от младежи и намаляване на щетите от вече възникнала употреба чрез активно включване на родителите в превантивни дейности. Програмата е насочена към родителите и ще работи за повишаване на тяхната ангажираност и активно участие в процеса на превенция на употребата на психоактивни вещества и други видове рисково поведение, повишаване на знанията им за застъпничеството като форма за въздействие, за ролята на родителя в процеса на изграждане на идентичност при юношите и влиянието, което оказва семейната среда върху формирането на личността и поведението на младия човек, повишаване на знанията на родителите за различните видове психоактивни вещества, развиване на умения за ранно разпознаване на рисковото поведение и знания за симптомите, подсказващи евентуална употреба на ПАВ и др.

Превантивна програма „Спри! Дрога на пътя“ е с основна цел ограничаване на рисковото поведение на младежите, свързано с шофиране след употреба на психоактивни вещества.  Дейностите са насочени към повишаване знанията на учениците относно влиянието на различните психоактивни вещества върху когнитивните способности и в частност върху уменията за шофиране, рисковете и възможните последствия от шофиране под въздействието на наркотични вещества. Целева група са ученици от 11 и 12 клас. Програмата се реализира в партньорство с ОД на МВР – Габрово.

„Лидерска програма“ има за основна цел предотвратяване, отлагане или намаляване на употребата на психоактивни вещества, чрез превантивни дейности в извънучилищна среда. Насочена е към младежи от 12 до 29 години. Предвидените дейности ще се реализират от обучен и мотивиран екип от младежи-лидери, чиято мисия е да помагат на своите връстници в усвояването на знания за рисковете от употребата на психоактивни вещества, да развиват умения у себе си и другите за справяне в рискови ситуации и да формират нагласи за поведенчески избори, ориентирани към здравословни решения.

Програма „Заедно извън час“ е една от най-атрактивните превантивни програми на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център към Община Габрово, привличаща младите хора на нашия град. Насочена е към деца и младежи на възраст 13 – 19 години и нейната основна цел е превенция на рисковото поведение сред младежите и промотиране на здравословния начин на живот чрез спорт, туризъм, изкуства и неформално образование. Под формата на еднодневни иницативи, „Заедно извън час“ показва на участниците различни възможности за ползотворно прекарване на свободното време на различни места в Габрово и околността, като включва активности по културно-исторически, спортен/туристически, екологичен и арт модули.